Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (3887/VP-KGVX, ngày 14/11/2017).

Kính gửi:  Sở Y tế.

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2012-TB/VPTU ngày 07/11/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; hoàn thành và gửi dự thảo Kế hoạch về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/12/2017.

 

(Công văn số 2012-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy và Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được sao gửi kèm theo qua eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn