Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc ập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 (3876/VP-TH, ngày 13/11/2017).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

          Thực hiện các Công văn: Số 11443/VPCP-QHĐP ngày 27/10/2017, số 11822/VPCP-QHĐP ngày 06/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện điều chỉnh và lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2030; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

          Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030 theo các quy định mới của pháp luật về quy hoạch.

          Công văn số 11822/VPCP-QHĐP, 11443/VPCP-QHĐP được sao gửi kèm theo trên eOffice.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn