Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và các nghị quyết khác của Chính phủ năm 2017 (3869/VP-TH, ngày 13/11/2017).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

          Thực hiện Công văn số 9269/BKHĐT-TH ngày 08/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các nghị quyết chuyên đề, nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng nghị quyết điều hành năm 2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

          Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên; gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/11/2017.

          Công văn số 9269/BKHĐT-TH được sao gửi kèm theo trên eOffice.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn