Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tiếp tục đầu tư sửa chữa đoạn Km0-Km3+654, đường tỉnh ĐT.243 (3868/VP-KTN, ngày 13/11/2017).

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

 

 

Xem xét Công văn số 2612/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 01/11/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai dự án sửa chữa mặt đường đoạn Km0-Km3+654, ĐT.243, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Cho phép Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai lập dự án đầu tư sửa chữa mặt đường đoạn từ Km0 - Km3+654, ĐT.243 theo hình thức xã hội hóa có quy mô và phương án vốn đầu tư như đoạn từ Km3+654,2 - Km6+628,7 đã thực hiện theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh.

2. Giao UBND huyện Hữu Lũng phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức họp bàn với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thường xuyên sử dụng đoạn đường, thống nhất về phương án đầu tư đoạn từ Km0 - Km3+654, ĐT.243 trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt dự án.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn