Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng (3864/VP-KTTH, ngày 13/11/2017).

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

 

Xem xét Công văn số 907/UBND-TCKH ngày 08/11/2017 của UBND huyện Hữu Lũng về việc đề nghị điều chuyển Trạm thu phí Lường Mẹt (cũ); đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

 

Giao Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành, chủ trì, phối kết hợp với các đơn vị liên quan xem xét  đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng tại Công văn trên; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2017.

(Công văn số 907/UBND-TCKH ngày 08/11/2017 đã gửi đến Sở Tài chính được gửi kèm theo qua eOffice)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn