Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2017 (kỳ 1) (450/TB-UBND ngày 11/11/2017).

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2017 (kỳ 1)

 

 

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 kỳ 1. Sau khi xem xét, thảo luận, thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận về các nội dung họp như sau:

1. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (S Tài chính trình). 

Thống nhất cần thiết ban hành quy định mới về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, do căn cứ pháp lý là Thông tư liên tịch số 40/2006/TT/BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính bổ sung dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ với mức 2 triệu đồng/Ban/năm theo Thông tư liên tịch số 40/2006/TT/BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN trong thời gian qua; đồng thời báo cáo rõ việc đề xuất kinh phí với mức 5 triệu đồng/Ban/năm là mức tối thiểu theo Thông tư số 63/2017/TT-BTC đã được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thảo luận, thống nhất đảm bảo đủ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh.

Sửa lại nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo hướng mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã là 5 triệu đồng/Ban/năm thay thế mức hỗ trợ 2 triệu đồng/Ban/năm tại Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020.

Cơ quan chủ trì tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 13/11/2017 để gửi các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

2. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (S Tài chính trình). 

          Thống nhất cần thiết ban hành quy định mới về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, do căn cứ pháp lý của Trung ương thay đổi, quy định tại Nghị quyết số 30/2004/NQ/HĐND ngày 16/12/2004 của HĐND tỉnh khóa XIV không còn phù hợp với tình hình thực tế, chưa quy định cụ thể thời hạn UBND cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của HĐND cùng cấp để thẩm tra, gửi cơ quan tài chính cấp trên, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi, sự chủ động cho chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước.

Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo. Sở Tài chính cần làm rõ tính khả thi về việc tuân thủ các quy định của pháp luật khi quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện; quy định mạch lạc, chính xác về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện tại dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; làm rõ mục đích xây dựng dự thảo quy định, biên tập ngắn gọn quá trình xây dựng văn bản, tránh trùng lặp trong dẫn chiếu một số căn cứ pháp lý tại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh.

Cơ quan chủ trì tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 13/11/2017 để gửi các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

3. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (S Tài chính trình). 

Thống nhất cần thiết ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thống nhất với nội dung dự thảo do Sở Tài chính trình, trong đó mức trích được xây dựng bằng mức tối đa theo Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước, để tạo điều kiện cho các cơ quan thanh tra tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo, tập huấn, động viên, khen thưởng công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.

Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện, trình UBND tỉnh để gửi các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

4. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (S Nông nghip và Phát trin nông thôn trình).

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo; đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá cụ thể việc thực hiện nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2016, xác định nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2020.

Thống nhất cần thiết ban hành quy định này và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới như dự thảo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình. Nội dung, mức hỗ trợ đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, quy hoạch, kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế triển khai chương trình, điều kiện ngân sách của tỉnh và khả năng huy động nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp. Thống nhất thời gian thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, chỉnh sửa, hoàn thiện cac dự thảo như sau: Bổ sung các căn cứ pháp lý liên quan trực tiếp đến nội dung dự thảo, các chủ thể liên quan vào đối tượng áp dụng; quy định cụ thể điều kiện được hỗ trợ xử lý rác bằng lò đốt rác thải sinh hoạt theo quy mô xã, liên xã và điểm trung chuyển, tập kết hoặc xử lý rác thải sinh hoạt tại thôn, bản; bỏ nội dung về huy động nguồn lực.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng hướng dẫn để triển khai thực hiện ngay khi Nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành.

Cơ quan chủ trì tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/11/2017 để đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức phản biện, gửi các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

5. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (Công an tnh trình).

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Năm 2017, tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị, an ninh thông tin, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là vai trò, trách nhiệm của Công an tỉnh. Công an tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; chủ động, linh hoạt xử lý theo thẩm quyền, đồng thời thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về các vấn đề vượt thẩm quyền, các vụ việc phức tạp; khi được ủy quyền, Công an tỉnh đã thay mặt chính quyền địa phương giải quyết, xử lý tốt các vụ việc cấp bách, đột xuất.

Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo. Cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, bổ sung đánh giá kết quả công tác phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác điều tra, xét xử, không gây oan sai, phối hợp hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, bổ sung các nội dung sau:

Bổ sung nhận định năm 2018 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVI, các cấp, các ngành tập trung nỗ lực cao độ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; sẽ triển khai nhiều dự án lớn, công tác giải phóng mặt bằng ngày càng phức tạp hơn; giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí so với năm 2017 ngày càng khó khăn hơn; an ninh nông thôn và khu vực cửa khẩu luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Phần nhiệm vụ, giải pháp cần phân tách theo từng nhóm vấn đề đối với từng lĩnh vực, đối tượng cụ thể; tập trung khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Trong đó cần đẩy mạnh các giải pháp để quản lý người nghiện ma túy, nhất là tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý người bị mắc bệnh tâm thần để chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; rà soát, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép; tăng cường phổ biến, hướng dẫn, triển khai có hiệu quả thỏa thuận giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) về hợp tác lao động qua biên giới; xác định cụ thể, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo công tác an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nông thôn và khu vực cửa khẩu, chủ động phòng chống các loại tội phạm trong tình hình mới.

          Cơ quan chủ trì tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 13/11/2017 để trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh.

6. Thành viên UBND tỉnh, thành phần dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản, gửi cơ quan chủ trì trình tổng hợp trước ngày 12/11/2017 các nội dung:

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 (Thanh tra tnh trình).

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 (Thanh tra tnh trình).

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2017 (S Ni v trình).

Các cơ quan chủ trì khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 14/11/2017 để gửi các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

7. Yêu cầu Ban Dân tộc khẩn trương hoàn thành dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; gửi thành viên UBND tỉnh, thành phần dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản, tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 14/11/2017 để gửi các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện./

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn