Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc báo cáo cập nhật tình hình vay và trả nợ của tỉnh để tham gia Dự án VILG trong năm 2017 (3848/VP-KTN, ngày 10/11/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Tài chính;

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Thực hiện Công văn số 15104/BTC-QLN ngày 08/11/2017 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình vay, trả nợ của địa phương và tổng hợp hồ sơ vay lại của các tỉnh tham gia Dự án VILG trong năm 2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn nêu trên, báo cáo trước ngày 15/11/2017

(Công văn số 15104/BTC-QLN ngày 08/11/2017 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn