Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản (3846/VP-KGVX, ngày 10/11/2017).

Kính gửi:

 

- Các sở, ban, ngành;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

         Thực hiện Công văn số 11503/VPCP-TTĐT ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

          1. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan triển khai xây dựng, hoàn thiện trục liên thông nội bộ của tỉnh, kết nối với trục liên thông quốc gia, đảm bảo kết xuất báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 4089/VPCP-TTĐT ngày 21/4/2017,  Công văn số 11503/VPCP-TTĐT ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 30/12/2017 để báo cáo Văn phòng Chính phủ.

          2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng theo yêu cầu tại mục 2, Phụ lục kèm theo Công văn số 11503/VPCP-TTĐT.

3. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND cấp xã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông của tỉnh.

           (Sao gửi kèm theo Công văn số 11503/VPCP-TTĐT qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn