Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tiếp tục theo dõi, kiểm tra mức độ ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của Nhà máy xi măng Đồng Bành (3845/VP-KTN, ngày 10/11/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Chi Lăng;

- Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành.

 

Xem xét Báo cáo số 305/BC-SNN ngày 08/11/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng do hoạt động khai thác đá vôi của nhà máy xi măng Đồng Bành tới sản xuất nông nghiệp, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Chi Lăng và các cơ quan có liên quan tiếp tục theo dõi, nghiên cứu kỹ để có đánh giá chính xác về mức độ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng các vườn na đang canh tác xung quanh khu vực khai thác đá vôi của Nhà máy xi măng Đồng Bành; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát môi trường khu vực; quản lý hoạt động nổ mìn khai thác mỏ để có cảnh báo sớm tới các chủ thể có liên quan; xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

3. UBND huyện Chi Lăng:

- Chỉ đạo, giám sát Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành trước mắt tổ chức cải tạo đường đi lên nương na để người dân đi lại canh tác thuận tiện hơn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành và cơ quan có liên quan xem xét mức độ ảnh hưởng tới an toàn của người dân do hoạt động nổ mìn khai thác đá để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan; báo cáo, đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành và các chủ thể có liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng các nội dung kiến nghị của Nhân dân có liên quan đến hoạt động của Nhà máy xi măng Đồng Bành.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn