Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2017 (kỳ 2) (336/GM-UBND ngày 10/11/2017 ).

GIẤY MỜI

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2017 (kỳ 2)

(ngày 17 tháng 11 năm 2017)

             

          Kính gửi:

                    - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

                                                        - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

                                                        - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

                                                        - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 11 năm 2017 (số 41/CTr-UBND ngày 25/10/2017), UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 kỳ 2 như sau:

I. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình

          1. Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. (Trình lần 2 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 26, tháng 12; trình Ban Chấp hành).

2. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018.

3. Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, kế hoạch năm 2018 (Trình lần 2 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 26, tháng 12; trình Ban Chấp hành).

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án đầu tư công, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2018.

5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Lạng Sơn.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh, Ban Quản lý ĐTXD hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Thuế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

II. Sở Tài chính trình

6. Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 (Trình lần 2 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 26, tháng 12; trình Ban Chấp hành).

7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018.

8. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giải quyết những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh, Ban Quản lý ĐTXD hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Thuế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

9. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ các Nghị quyết về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

10. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020.

11. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

12. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

III. Sở Công Thương trình

13. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2030.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

IV. Sở Giáo dục và Đào tạo trình

14. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

V. Văn phòng UBND tỉnh trình

15. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

Thời gian họp: 1 ngày, ngày 17/11/2017 (thứ Sáu).

(Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ).

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 9 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong buổi chiều ngày 13/11/2017.

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.

Kính mời các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan trong thành phần mời đến dự họp./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn