Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) (331/GM-UBND ngày 06/11/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường)

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2017, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) với nội dung sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Kho bạc nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn;

- Đại diện các nhà thầu: Xây lắp, tư vấn thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm định chất lượng... có liên quan đến dự án (Sở Y tế chủ động mời).

2. Thời gian, địa điểm và phương pháp làm việc: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 08/11/2017 (thứ Tư). Các thành phần tập trung tại công trường dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường) để xem xét thực tế sau đó họp kết luận buổi làm việc tại trụ sở Ban Chỉ huy công trường.

3. Nội dung làm việc: Kiểm tra thực tế tiến độ dự án; việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại các Thông báo số 152/TB-UBND ngày 24/4/2017, 196/TB-UBND ngày 29/5/2017, 259/TB-UBND ngày 07/7/2017, 352/TB-UBND ngày 31/8/2017, 409/TB-UBND ngày 11/10/2017 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh.

4. Phân công nhiệm vụ

- Sở Y tế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến nội dung làm việc.

- Các sở, ngành, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

(Các đơn vị chủ động sao in tài liệu đảm bảo phục vụ họp)

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn