Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

QĐ Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH LẠNG SƠN                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 1904 /QĐ-UBND                                         Lạng Sơn, ngày  30 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

 Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá công nhận

Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-GD&ĐT ngày 24/10/ 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

            Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1549/TTr-SGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá công nhận Trường Tiểu học Hoà Bình, huyện Lộc Bình; Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2010, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Đoàn Thị Tĩnh, Phó Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng đoàn.

2. Bà Dương Hồng Minh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo – Phó Trưởng đoàn.

3. Ông Hứa Bằng Sơn, Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo – Thư ký.

4. Ông Đinh Văn Quang, Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo - Uỷ viên.

5. Ông Nguyễn Văn An, Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo - Uỷ viên

6. Bà Lê Thị Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo - ủy viên.

7. Ông Trần Hiền Nam, Trưởng phòng KHTC, Sở Giáo dục và Đào tạo - ủy viên.

8. Ông Hứa Ngọc Hoà, chuyên viên Sở Tài chính - Uỷ viên.

9. Ông Hoàng Quốc Huy, Trưởng  phòng Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư  - Uỷ viên.

 10. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng phòng TCCC, Sở Nội vụ - Uỷ viên.

Điều 2. Đoàn có nhiệm vụ: Tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra đánh giá của UBND huyện Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn nếu thấy Trường Tiểu học Hoà Bình, huyện Lộc Bình; Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Lạng Sơn đã đạt chuẩn, Đoàn có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét và cấp Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

            - Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng đoàn phân công.

            - Thời gian và địa điểm:

+ Từ 8 giờ 00, ngày 03/12/2010 tại Tiểu học Hoà Bình, huyện Lộc Bình.

+ Từ 14 giờ 00, ngày 03/12/2010 tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Lạng Sơn.

            Điều 3. Chánh Văn  phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn và các ông, bà có tên ghi ở Điều 1 và Hiệu trưởng trường có tên trong Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                               K.T CHỦ TỊCH

                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH               

          

                                                                                                                             Hứa Hạnh

                                                                                                

                                                                                               

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn