Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tiếp tục giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã (1080/UBND-KTTH ngày 13/10/2017).

                    Kính gửi:

                                      - Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

                  - UBND các huyện, thành phố.

                            

Xem xét Báo cáo số 470/BC-SKHĐT ngày 09/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã 9 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Thông báo số 253/TB-UBND ngày 05/7/2017, 318/TB-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh đảm bảo hiệu quả.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm đối với các nội dung doanh nghiệp, hợp tác xã đã kiến nghị.

- Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động rà soát và phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

- Gửi kết quả giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã về Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ trước ngày 27 tháng cuối quý để tổng hợp.

 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh để tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại một số địa phương về việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2018.

- Theo dõi, tổng hợp việc trả lời, giải quyết của các cơ quan, đơn vị đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 hằng quý.

 

3. Các doanh nghiệp, hợp tác xã tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để giải quyết các khó khăn vướng mắc.

 

4. Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đảm bảo giải quyết kịp thời, thoả đáng các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn