Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP (1078/UBND-KSTT ngày 13/10/2017).

                    Kính gửi:

            - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

            - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

 

Thực hiện Công văn số 10342/VPCP-KSTT ngày 29/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

 

1. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung theo Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về rà soát, quy định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.

 

2. Đối với một số nhiệm vụ cụ thể thuộc các Sở, ban, ngành:

2.1. Khi được giao xây dựng quy định về thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

 

Ngoài việc xin ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi xin ý kiến Văn phòng UBND tỉnh đối với quy định về TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi.

 

2.2. Tổ chức triển khai, thực hiện nội dung công bố TTHC, niêm yết công khai TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị  theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 1 Điều 15 và Điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

 

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố theo quy định.

2.3. Tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố (tính đến hết tháng 9/2017); đối chiếu với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn; để phát hiện những TTHC chưa được công khai hoặc nội dung công khai chưa chính xác, bị trùng lặp, thống kê gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền xử lý trước ngày 30/11/2017.

 

2.4. Tăng cường thực hiện và nâng cao chất lượng rà soát, đánh giá TTHC để có kiến nghị, đề xuất giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC hợp lý, hiệu quả.

 

2.5. Khẩn trương lựa chọn công chức có năng lực, kinh nghiệm công tác để kiện toàn hệ thống công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; đảm bảo thống nhất mỗi cơ quan có 02 công chức đầu mối, trong đó có 01 lãnh đạo cơ quan và 01 lãnh đạo Văn phòng sở, ban, ngành.

 

Danh sách công chức đầu mối gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/10/2017 để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn xong trong tháng 10/2017.

 

2.6. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:

-  Tạo kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

- Nhập hồ sơ TTHC đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đảm bảo tính chính xác và thời hạn theo đúng quy định tại Điều 24 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ);

 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại tỉnh theo quy định;

 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu tổ chức triển khai cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh;

 

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và khai thác Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đúng quy định;

 

- Tham mưu tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh;

 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

 

- Báo cáo kết quả việc chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát TTHC, danh sách cán bộ Phòng Kiểm soát TTHC với Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/10/2017 theo đúng yêu cầu.

 

3. UBND các huyện, thành phố:

3.1. Tổ chức chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát TTHC từ Phòng Tư pháp sang Văn phòng HĐND và UBND theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

 

3.2. Khẩn trương lựa chọn công chức có năng lực, kinh nghiệm công tác để kiện toàn, bố trí làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại Văn phòng HĐND và UBND huyện; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

 

3.3. Rà soát, kiểm tra việc niêm yết công khai TTHC theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

 

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTH và một cửa, một cửa liên thông gửi Sở Nội vụ (cơ quan thường trực cải cách hành chính tỉnh) làm cơ sở đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn