Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc cung cấp danh mục các dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp (3435/VP-KTN, ngày 13/10/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Thực hiện Công văn số 8210/BNN-QLDN ngày 02/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng danh mục các dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp Danh mục dự án thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020, gửi trực tiếp về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo yêu cầu tại Công văn nêu trên.

(Công văn số 8210/BNN-QLDN ngày 02/10/2017 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn