Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc điều chỉnh tên TBA 110kV Na Dương thành TBA 110kV Lộc Bình (3433/VP-KTN, ngày 13/10/2017).

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

 

Thược hiện Công văn số 3946/BCT-ĐL ngày 9/10/2017 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh tên TBA 110kV Na Dương thành TBA 110kV Lộc Bình, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tên TBA 110kV Na Dương thành TBA 110kV Lộc Bình theo quy định.

Công văn số 3946/BCT-ĐL được gửi kèm qua eOffice.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn