Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV (3432/VP-KTN, ngày 13/10/2017).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Thực hiện Công văn số 8290/BKHĐT-PTDN ngày 10/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản góp ý của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 18/10/2017.

(Công văn số 8290/BKHĐT-PTDN ngày 10/10/2017 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn