Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc góp ý dự thảo Thông tư trong lĩnh vực phòng chống thiên tai (3430/VP-KTN, ngày 13/10/2017).

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Thực hiện Công văn số 8379/BNN-PCTT ngày 05/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, góp ý trực tiếp về Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đề nghị tại Công văn nêu trên.

(Công văn số 8379/BNN-PCTT ngày 05/10/2017 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn