Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo “ Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2030”

Thứ Năm, 12/10/2017 - 16:53

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /2017/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2017

 

DỰ THẢO

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ để

khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn trên

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2030

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

KHOÁ ........, KỲ HỌP THỨ .............

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

 

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

 

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

 

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 22/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     /    /2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy định chính sách hỗ trợ để khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban... HĐND; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ để khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2030.

 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa ... - Kỳ họp thứ ….. thông qua ngày….. tháng….. năm….. và có hiệu lực từ ngày…tháng… năm… ./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

Chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng

chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2030

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /2017/NQ-HĐND ngày      /     /2017

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)    

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 

1. Phạm vi điều chỉnh

 

Quy định này quy định chính sách hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh để khuyến khích đầu tư xây dựng chợ nông thôn (xây mới, cải tạo hoặc nâng cấp) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

2. Đối tượng áp dụng

 

Các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ chức được thành lập, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư) thực hiện việc đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác và quản lý chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Điều 2. Nguyên tắc, điều kiện

 

1. Nguyên tắc hỗ trợ

 

1.1. Mỗi dự án đầu tư xây dựng chợ nông thôn chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ để  khuyến khích đầu tư theo quy định 01 lần;

 

1.2. Việc hỗ trợ kinh phí thực hiện đúng theo quy định quản lý tài chính hiện hành

 

2. Điều kiện hỗ trợ

 

1.1. Chợ có trong quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt;

 

1.2. Có Dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 

1.3. Chợ có trong kế hoạch đầu tư hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt (trừ trường hợp đặc biệt do UBND tỉnh quyết định);

 

1.4. Có văn bản cam kết nguồn vốn thực hiện dự án (tự có hoặc huy động từ nguồn hợp pháp) của nhà đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình (ngoài phần ngân sách tỉnh hỗ trợ);

 

1.5. Định hướng thu hút đầu tư hình thành các chợ nông thôn theo mô hình, quy mô cơ bản sau:

 

1.5.1. Diện tích chợ tối thiểu: 2.500 m2

 

1.5.2. Quy mô và hạng mục xây dựng, nâng cấp cải tạo chợ: Bao gồm các hạng mục:

 

a) Nhà chợ chính: Gồm 02 nhà chợ trống (Không có tường bao quanh) nền xi măng, cột bê tông, lợp mái tôn. Có tổng diện tích tối thiểu 500 m2

 

- Nhà chợ số 1: Diện tích 300 m2 sử dụng để bán hàng quần áo may sẵn, vải vóc, hàng tạp hóa, tạp phẩm, văn hóa phẩm, hàng xén, điện máy, hàng gia dụng....

 

- Nhà chợ số 2: Diện tích 200 m2 sử dụng để bán thực phẩm , thịt, cá, rau củ quả, hàng ăn uống, giải khát....

 

b) Khu chợ ngoài trời: Có diện tích 800 m2 sử dụng làm nới trao đổi, mua bán, giao lưu hàng hóa khác (Hàng hóa nông lâm sản, cây, con giống...) và khu vực làm bãi đỗ xe vào chợ.

 

c) Nhà công tác chức năng: Nhà cấp 4, có diện tích tổng hợp khoảng 60 m2, phục vụ làm nhà của Ban quản lý chợ, bảo vệ, điều hành điện, nước; nhà vệ sinh công cộng.

 

d) Hệ thống giao thông nội bộ: Có tổng diện tích khoảng 500 m2 được đổ bê tông dày 10 cm.

 

đ) Hệ thống tường rào bao quanh chợ: Khoảng 400 mét dài, cao 02 mét, cột gạch, lưới thép.

 

e) Cổng chợ: Rộng 05 - 06 mét.

 

Chương II

NỘI DUNG HỖ TRỢ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

 

Điều 3. Hỗ trợ về tiền giao đất, cho thuê đất và tiền bồi thường giải phóng mặt bằng chợ

 

1. Hỗ trợ về tiền giao đất, cho thuê đất:

 

Các nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 100% tiền giao đất, cho thuê đất với toàn bộ thời gian sử dụng đất thực hiện dự án theo giấy chứng nhận đầu tư.

 

2. Hỗ trợ về tiền bồi thường giải phóng mặt bằng chợ

 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với chợ xây mới mới hoặc cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh nhưng không quá 600 triệu đồng/01 chợ;

 

Điều 4. Hỗ trợ đầu tư xây dựng các hạng mục chính của chợ:

 

Bao gồm Nhà chợ, sân chợ, đường giao thông nội bộ, tường rào, cống chợ, nhà công tác chức năng.

 

Mức hỗ trợ được thực hiện theo dự án được phê duyệt, nằm trong định mức hỗ trợ tối đa cho 01 chợ theo quy định tại Điều 6.

 

Điều 5. Hỗ trợ đầu tư hệ thống điện, nước tại chợ:

 

Được hỗ trợ theo định mức:

 

1. Đầu tư hệ thống cung cấp điện: Hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư nhưng không quá 50.000.000 đ

 

2. Đầu tư hệ thống nước: Hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư nhưng không quá 50.000.000 đ

 

Điều 6. Tổng mức hỗ trợ tối đa với 01 chợ:

 

Trên cơ sở các tiêu chí, định mức hỗ trợ áp dụng cho từng trường hợp cụ thể được quy định tại khoản 2, điều 3 và điều 4, điều 5.

 

Mức hỗ trợ tối đa được áp dụng trong thu hút đầu tư xây mới và cải tao, nâng cấp chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh như sau:

 

1. Đầu tư xây dựng mới chợ:

 

- Tổng mức đầu tư xây dựng: 2.220.000.000 đ, /chợ( Hai tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng)

 

- Định mức được hỗ trợ tối đa: 1.200.000.000đ/ Chợ (Một tỷ hai trăm triệu đồng) tương đương 54% tổng vốn đầu tư xây dựng.

 

2. Đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ:

 

- Tổng mức đầu tư cải tạo, nâng cấp: 1.075.000.000đ (Một tỷ không trăm bảy mươi năm triệu đồng)

 

- Định mức hỗ trợ tối đa: 600.000.000đ/Chợ (Sáu trăm triệu đồng) tương đương 56% tổng vốn đầu tư nâng cấp, cải tạo.

 

Điều 7. Hỗ trợ xây dựng đường giao thông ngoài chợ.

 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng từ trục đường giao thông hiện có đến cổng chợ: Được áp dụng đối với các chợ chưa có đường giao thông đấu nối với trục giao thông chính trên đại bàn. Đường giao thông vào chợ được đầu tư xây dựng theo theo thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Mức hỗ trợ: Được hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư xây dựng nhưng không quá 01 tỷ đồng.

 

Điều 8. Thời điểm và nguyên tắc thanh toán kinh phí hỗ trợ

 

1. Thời điểm thanh toán: Thực hiện hỗ trợ sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng

 

2. Nguyên tắc thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

 

Điều 9. Tổng vốn hỗ trợ giai đoan 2017 – 2030

 

Tổng số chợ được xây mới, cải tạo nâng cấp: 71 chợ

 

Trong đó:  -  Xây mới 38 chợ

 

                  -  Cải tạo nâng cấp 33 chợ

 

STT

Thời gian

Xây mới

Cải tạo, nâng cấp

Tổng kinh phí hỗ trợ

(triệu đồng)

Số lượng

(Chợ)

Trị giá hỗ trợ (triệu đồng)

Số lượng

(Chợ)

Trị giá hỗ trợ (triệu đồng)

1

2017 - 2020

12

14.400,

19

11.400,

25.800,

2

2021 - 2025

19

22.800,

13

7.800,

30.600,

3

2026 - 2030

07

8.400,

01

600,

9.000,

 

Tổng cộng

Từ 2017-2030

38

 

45.600,

 

33

19.800,

65.400,

 

Điều 10. Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống ki ốt thương mại kinh doanh thường xuyên tại chợ.

 

1. Tại các chợ có đủ điều kiện về diện tích đất (Ngoài việc sử dụng diện tích tối thiểu theo định hướng), có khả năng thu hút tập trung hình thành khu hoạt động thương mại, dịch vụ thường xuyên. Các nhà đầu tư thưc hiện đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ được sử dụng phần đất xung quanh chợ (đã được nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án hoặc tự bổ sung quỹ đất theo quy định hiện hành) để xây dựng hệ thống ki ốt cho thuê kinh doanh thường xuyên, dài hạn bán hàng quanh chợ theo thời gian được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

 

 2. Chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ủng hộ thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư chợ nông thôn trên địa bàn. Trong trường hợp đủ điều kiện trong khả năng ngân sách và huy động hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn cần chủ động triển khai tuyên truyền, vận động hỗ trợ bổ sung kinh phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư để nâng cấp quy mô, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng chợ theo hướng văn minh, hiện đại nhằm phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế - thương mại của địa phương và phục vụ lợi ích của cộng đồng dân cư nông thôn trên địa bàn.

 

Chương III

TỔ CHỨC THƯC HIỆN

 

Điều 11. Điều khoản thi hành

 

Căn cứ vào nội dung, mức hỗ trợ của Chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Quy định này, UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Quy định này, đảm bảo đạt hiệu quả.

 

CHỦ TỊCH

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn