Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc đảm bảo giao thông bước 1 trên các tuyến đường huyện ĐH30, ĐH35, ĐH36 huyện Lộc Bình (3421/VP-KTN, ngày 12/10/2017).

            Kính gửi:

     - UBND huyện Lộc Bình;

     - Sở Tài chính.

 

 

Xem xét Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Lộc Bình về việc Báo cáo tổng hợp thiệt hại do mưa bão gây ra trên các tuyến đường ĐH30, ĐH35, ĐH36 huyện Lộc Bình, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý với phương án đảm bảo giao thông bước 1 trên các tuyến đường huyện ĐH30, ĐH35, ĐH36 do mưa bão gây ra như đề nghị của UBND huyện Lộc Bình tại Báo cáo trên. UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra đề xuất, hỗ trợ kinh phí cho huyện Lộc Bình thực hiện nhiệm vụ trên.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn