Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 (3418/VP-KGVX ,ngày 12/10/2017).

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

 

 

Thực hiện Công văn số 3500/BTTTT-THH ngày 27/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017, trình UBND tỉnh trước ngày 05/11/2017; dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2017.

 (Gửi kèm theo Công văn số 3500/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan thực hiện./.  

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn