Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP (3417/VP-KGVX, ngày 12/10/2017).

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

 

Thực hiện Công văn số 4241/BVHTTDL-TĐKT ngày 05/10/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng văn bản góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo), trực tiếp gửi về Vụ Thi đua, Khen thưởng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo thời hạn yêu cầu.

(Gửi kèm theo Công văn số 4241/BVHTTDL-TĐKT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự thảo Nghị định Chính phủ qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn