Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông (3415/VP-KGVX, ngày 12/10/2017).

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

 

 

Thực hiện Công văn số 3573/BTTTT-PC ngày 03/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tư pháp thực hiện việc kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông theo yêu cầu tại Công văn số 3573/BTTTT-PC của Bộ Thông tin và Truyền thông, gửi dự thảo đến UBND tỉnh trước ngày 26/10/2017.

 (Gửi kèm theo Công văn số 3573/BTTTT-PC của Bộ Thông tin và Truyền thông qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn