Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc kiểm tra, xử lý văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo (3414/VP-KGVX, ngày 12/10/2017).

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Thực hiện Công văn số 4621/BKHCN-PC ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gửi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017 đang còn hiệu lực pháp luật, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn trên; trực tiếp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi UBND tỉnh trước ngày 30/10/2017.

(Công văn số 4621/BKHCN-PC ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sao gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn