Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc đề xuất thực hiện Kế hoạch số 257/KH-CTĐ ngày 05/10/2017 của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc (3412/VP-KGVX, ngày 12/10/2017).

Kính gửi: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng).

 

 

UBND tỉnh nhận được Kế hoạch số 257/KH-CTĐ ngày 05/10/2017 của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo Kế hoạch trên; trình UBND tỉnh đúng các mốc thời gian quy định.

(Kế hoạch số 257/KH-CTĐ đã được sao gửi đến các cơ quan liên quan).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn