Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc góp ý Quyết định phê duyệt ngành, nghề trọng điểm và trường được chọn ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 (3409/VP-KGVX, ngày 11/10/2017).

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

Thực hiện Công văn số 2793/TCGDNN-BQL ngày 05/10/2017 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý  về Quyết định ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

          Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản góp ý dự thảo Quyết định trên theo đúng yêu cầu, trực tiếp gửi văn bản đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 16/10/2017.

          (Công văn số 2793/TCGDNN-BQL được gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn