Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (3407/VP-KTTH, ngày 11/10/2017).

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

 

Thực hiện Công văn số 13379/BTC-CĐKT ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia gửi trực tiếp về Bộ Tài chính theo yêu cầu tại Công văn trên.

(Công văn số 13379/BTC-CĐKT được gửi qua eOffice và đăng trên trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn