Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (3406/VP-KTTH, ngày 11/10/2017).

Kính gửi: Cục Hải quan.

 

 

Thực hiện Công văn số 13426/BTC-HTQT ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia gửi trực tiếp về Bộ Tài chính theo yêu cầu tại Công      văn trên.

(Công văn số 13426/BTC-HTQT được gửi qua eOffice và đăng trên trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Cục Hải quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn