Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc kết quả thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, các bản ghi nhớ, thỏa thuận đã ký kết giữa UBND tỉnh với các cơ quan, tổ chức (3404/VP-TH, ngày 11/10/2017).

Kính gửi:

     - Các sở, ban, ngành;

     - UBND các huyện, thành phố.

 

 

Để kịp thời đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và kết quả triển khai thực hiện các bản ghi nhớ, thỏa thuận đã ký kết giữa UBND tỉnh với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Rà soát, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các cuộc làm việc với các sở, ngành, huyện, thành phố từ đầu năm 2017 đến nay.

- Báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các bản ghi nhớ, thỏa thuận đã ký kết giữa UBND tỉnh với các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ năm 2015 đến nay (bao gồm trong nước và nước ngoài); đề xuất với UBND tỉnh định hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

Báo cáo 2 nội dung trên gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/10/2017.

2. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung trên trước ngày 31/10/2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn