Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc Khảo sát hiện trạng cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường (3402/VP-KTN, ngày 11/10/2017).

 Kính gửi: Ban Dân tộc

 

Thực hiện Công văn số 1054/UBDT-TTTT ngày 04/10/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc khảo sát hiện trạng cơ sở dữ liệu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp thông tin theo mẫu Phiếu Khảo sát kèm theo Công văn trên. Kết quả khảo sát gửi trực tiếp về Trung tâm thông tin - Ủy ban Dân tộc trước ngày 20/10/2017.

(Công văn số 1054/UBDT-TTTT được gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn