Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 kỳ 1 năm 2017 (299/GM-UBND ngày 11/10/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2017 (kỳ 1)

(ngày 17 tháng 10 năm 2017)

             

        Kính gửi:

- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

                                    - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

                                    - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

                                    - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 10 năm 2017 (số 40/CTr-UBND ngày 02/10/2017), UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 (kỳ 1) như sau:

I. Sở Xây dựng trình

1. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉnh trang phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

II. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh HĐND tỉnh về quy định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế, Ngân hàng nhà nước tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

III. Sở Tài chính trình

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

IV. Sở Nội vụ trình

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh.

Mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

Thời gian họp: 1 ngày, ngày 17/10/2017 (thứ Ba).

(Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ).

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 9 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong buổi sáng ngày 12/10/2017.

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.

Kính mời các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan trong thành phần mời đến dự họp./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn