Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc triển khai, đôn đốc công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc sự cố môi trường (3400/VP-KTN, ngày 10/10/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 5183/BTNMT-TCMT ngày 02/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai, đôn đốc công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc sự cố môi trường, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn trên; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

(Công văn số 5183/BTNMT-TCMT gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn