Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ nông thôn (3398/VP-KTTH, ngày 10/10/2017).

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

 

Thực hiện Thông báo số 357/TB-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 của HĐND tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2030 theo trình tự, thủ tục quy định, trình phiên họp UBND tỉnh kỳ 2, tháng 11/2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Công Thương, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn