Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi phương tiện xuất nhập cảnh (3397/VP-KTTH, ngày 10/10/2017).

Kính gửi: Cục Hải quan.

 

 

Thực hiện Công văn số 13335/BTC-TCHQ ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi phương tiện xuất nhập cảnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh đối với dự thảo Thông tư theo yêu cầu tại Công văn trên; dự thảo gửi UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 15/10/2017.

(Công văn số 13335/BTC-TCHQ được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.)  

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Cục Hải quan, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn