Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải (3395/VP-KTN, ngày 10/10/2017).

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

 

 

Thực hiện Công văn số 11146/BGTVT-TCCB ngày 02/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia gửi trực tiếp về Bộ Giao thông vận tải theo yêu cầu tại Công văn nêu trên.

(Công văn số 11146/BGTVT-TCCB được gửi kèm theo qua eOffice, trên trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn