Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 02 dự án của BCH Quân sự tỉnh (3394/VP-KTN, ngày 10/10/2017).

Kính gửi:

 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;

 - UBND thành phố Lạng Sơn;

 - BCH Quân sự tỉnh.

 

Sau khi xem xét Công văn số 1475/BCH-TaH ngày 05/10/2017 về việc giải phóng mặt bằng, giao đất để thực hiện dự án sân bay trực thăng Quảng Lạc/Quân khu 1 tại thành phố Lạng Sơn; Công văn số 1476/BCH-TaH ngày 05/10/2017 của BCH Quân sự tỉnh về việc giải phóng mặt bằng, giao đất để thực hiện dự án xây dựng doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, quy hoạch, xây dựng đối với các dự án trên theo quy định của pháp luật;

2. UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì phối hợp với BCH Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND các xã: Mai Pha, Quảng Lạc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trên theo quy định;

3. BCH Quân sự tỉnh Lạng Sơn chủ động liên hệ với UBND thành phố Lạng Sơn, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trên.

 (Công văn số 1475/BCH-TaH; Công văn số 1476/BCH-TaH gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn