Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thực nghiệm Hàng Phong (3391/VP-KTN, ngày 10/10/2017).

Kính gửi:

 

- UBND thành phố Lạng Sơn;

- Công ty TNHH Thực nghiệm Hàng Phong.

 

Sau khi xem xét Văn bản số 12/CV-HP ngày 06/10/2017 của Công ty TNHH Thực nghiệm Hàng Phong về việc xin cấp đất tái định cư và kinh phí hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo công nhân, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thực nghiệm Hàng Phong theo quy định của pháp luật; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trường hợp vượt thẩm quyền.

(Văn bản số 12/CV-HP gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn