Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo hoãn họp xem xét kết quả hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (405/TB-UBND ngày 09/10/2017).

THÔNG BÁO

Về việc hoãn họp xem xét kết quả hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư

các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

 

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 293/GM-UBND ngày 07/10/2017 về việc họp xem xét kết quả hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh vào 7h30’ ngày 13/10/2017 (thứ Sáu).

 

Do Lãnh đạo UBND tỉnh có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh hoãn cuộc họp trên; thời gian tổ chức lại sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần liên quan được biết./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn