Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời họp xem xét phương án đánh giá bộ chỉ số và chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (296/GM-UBND ngày 10/10/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp xem xét phương án đánh giá bộ chỉ số và chỉ tiêu đánh giá

năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, Cục Thuế, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện: Thành phố Lạng Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng, Lãnh đạo: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên Phòng Kinh tế tổng hợp.

- Đơn vị tư vấn (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).

2. Nội dung: Xem xét phương án đánh giá bộ chỉ số và chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 08/7/2017 của UBND tỉnh).

3. Thời gian, địa điểm: Từ 14h00, ngày 12/10/2017 (thứ Năm) tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp).

- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đầy đủ, đúng thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn