Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tham dự Hội thảo “Sạt lở đất - Lũ quét và giải pháp cho sự phát triển bền vững” (3390/VP-KTN, ngày 10/10/2017).

                                       Kính gửi:

 

- Ban Dân tộc;

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

   Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư,

   Xây dựng, Giao thông vận tải.                                     

 

Thực hiện nội dung Giấy mời số 69/GM-UBDT ngày 05/10/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc dự Hội thảo “Sạt lở đất - Lũ quét và giải pháp cho sự phát triển bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Giao Ban Dân tộc làm cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tổng hợp, đăng ký đại biểu tham dự; chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề có liên quan đến nội dung Hội thảo và gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 13/10/2017.

2. Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư dự Hội thảo cùng lãnh đạo UBND tỉnh, gửi Ban Dân tộc tổng hợp theo nội dung Giấy mời trên.

3. Thời gian xuất phát và bố trí phương tiện

- Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 5 giờ 00 ngày 14/10/2017 để xuất phát.

- Bố trí phương tiện:

+ Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng);

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí;

+ Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng đi chung xe do Ban Dân tộc bố trí;

(Giấy mời số 69/GM-UBDT được gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn