Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc dự thảo báo cáo công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (3389/VP-KTTH, ngày 10/10/2017).

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

 

Thực hiện Công văn số 1894-CV/BKTTW ngày 05/10/2017 của Ban Kinh tế Trung ương về việc báo cáo công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo văn bản của UBND tỉnh để báo cáo Ban Kinh tế Trung ương theo yêu cầu tại Công văn trên; dự thảo gửi UBND tỉnh trước ngày 16/10/2017.

(Công văn số 1894-CV/BKTTW được gửi qua eOffice và đăng trên trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Công Thương, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn