Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thẩm định Đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và tài chính của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2018 - 2020 (3380/VP-KGVX, ngày 09/10/2017).

      Kính gửi:

- Sở Tài chính;

- Sở Nội vụ.

 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 16/TTr-TCT ngày 04/10/2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và tài chính của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thẩm định Đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và tài chính của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2018-2020 tại Tờ trình trên; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/10/2017.

(Tờ trình số 16/TTr-TCT được gửi kèm theo qua eOffice).

 

            Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở: Nội vụ, Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn