Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị của Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1 (3374/VP-KTN, ngày 09/10/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND Chi Lăng;

- Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1.

 

Xem xét Công văn số 159/CV-XNCNXDSO1 ngày 06/10/2017 của Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1 về việc “xin tận thu đất, đá bóc tầng phủ để phục vụ san lấp, đắp nền đường và mục đích xây dựng khác”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND huyện Chi Lăng xem xét đề nghị của Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1 tại Công văn trên; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

(Công văn số 159/CV-XNCNXDSO1 ngày 06/10/2017 của Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1 gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn