Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo về thời gian làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh (399/TB-UBND ngày 06/10/2017).

THÔNG BÁO

Về thời gian làm việc với các doanh nghiệp hoạt động

trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh.

 

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 279/GM-UBND ngày 25/9/2017 về việc làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 384/TB-UBND ngày 28/9/2017 về việc hoãn làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh;

UBND thông báo thời gian, địa điểm tổ chức làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

- Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00 phút ngày 10/10/2017 (Thứ Ba).

- Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Các nội dung khác thực hiện theo Giấy mời số 279/GM-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần liên quan được biết./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn