Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (280/GM-UBND ngày 27/9/2017).

GIẤY MỜI

Dự làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh

 

 

Thực hiện Thông báo số 456/TB-ĐGS ngày 13/9/2017 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh mời các thành phần dự làm việc, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

- Đại diện UBND các huyện: Chi Lăng, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập, Bắc Sơn và UBND thành phố Lạng Sơn.

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00’ ngày 02/10/2017, tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung:

Làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Kế hoạch số 411/KH-ĐGS ngày 21/8/2017, Thông báo số 456/TB-ĐGS ngày 13/9/2017.

4. Tổ chức thực hiện:

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc phạm vi trách nhiệm xử lý;

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND huyện Tràng Định chuẩn bị kỹ các nội dung đã được Đoàn giám sát yêu cầu báo cáo tại Kế hoạch số 411/KH-ĐGS ngày 21/8/2017.

- Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp chung tình hình giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh phục vụ buổi làm việc.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn