Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2017 (277/GM-UBND ngày 22/9/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2017

(ngày 02 tháng 10 năm 2017)

              

          Kính gửi:

            - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

                                                - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

                                                - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

                                               - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 9 năm 2017 (số 37/CTr-UBND ngày 29/8/2017), UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 như sau:

I. Sở Nội vụ trình

1. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU, ngày 13/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo (Trình Ban Thường v Tnh y k 24, tháng 10).

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định quản lý công tác văn thư, lưu trữ và hồ sơ tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

II. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc lập, thẩm định, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế, Ngân hàng nhà nước tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

III. Sở Tài chính

5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

IV. Sở Giao thông vận tải

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh (trình lần 2).

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

V. Sở Thông tin và Truyền thông

7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.

Thời gian họp: 1 ngày, ngày 02/10/2017 (thứ Hai).

(Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ).

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 9 bộ hồ sơ bằng bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong buổi sáng ngày 26/9/2017.

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.

Kính mời các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan trong thành phần mời đến dự họp./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn