Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quyết định Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 15/09/2017 - 17:34

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

     Số:      /2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Lạng Sơn, ngày        tháng 12  năm 2017

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

 

Căn cứ khoản 5, Điều 69, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

 

Căn cứ Nghị quyết số     /2017/NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ sáu về Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số      /TTr-STC ngày     tháng      năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

 

1.1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh :

 

a) Đối tượng áp dụng:

 

 Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của HĐND cùng cấp, cơ quan tài chính, Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan đến công tác quyết toán ngân sách.

 

b) Phạm vi điều chỉnh:

 

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

1.2. Quy định cụ thể:

 

a) Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chậm nhất không quá 7 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc.

 

b) Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã: Gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết toán ngân sách địa phương để cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm sau.

 

c) Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố: Gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết toán ngân sách địa phương để cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chậm nhất ngày 15 tháng 5 năm sau.

 

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các cơ quan có liên quan thực hiện theo Quyết định này.

 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 61/2004/QĐ-UBND ngày 27/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND huyện, thành phố và HĐND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017.

 

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ tưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:        

- Như Điều 4;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các ban HĐND tỉnh:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- CPVP, CV VP HĐND tỉnh;

- CPVP, các phòng, văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH (LTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn