Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo Quyết định ban hành quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020

Thứ Sáu, 15/09/2017 - 15:04

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số:        /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày    tháng    năm 2017

 
 

DỰ THẢO

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13  ngày 25 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ Nghị quyết số     /2017/NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ sáu về quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020.

 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số      /TTr-STC ngày     tháng      năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 

a) Phạm vi điều chỉnh

 

Quyết định này quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 

b) Đối tượng áp dụng

 

- Các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị khác ở tỉnh.

 

- Các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc huyện, thành phố.

 

- Các xã, phường, thị trấn.

 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu tiền chậm nộp.

 

2. Nguyên tắc phân chia các khoản thu tiền chậm nộp

 

a) Hạn chế sử dụng nhiều tỷ lệ phân chia khác nhau đối với khoản thu tiền chậm nộp cũng như giữa các đơn vị hành chính trên địa bàn. Số thu tiền chậm nộp gắn với cấp nào quản lý thì phân chia cho ngân sách cấp đó.

 

b) Phân cấp nguồn thu tiền chậm nộp gắn với nhiệm vụ và khả năng quản lý nguồn thu của từng cấp.

 

3. Nội dung phân chia nguồn thu tiền chậm nộp giữa các cấp ngân sách

 

a) Đối với khoản thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục quy định tại Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

 

- Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân;

 

- Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

 

- Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

 

- Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

 

- Tiền chậm nộp thuế tài nguyên;

 

- Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt;

 

- Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường.

 

Thực hiện phân chia theo khoản thu phát sinh tiền chậm nộp được quy định tại Nghị quyết số 50a/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.

 

b) Đối với khoản thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu:

 

- Tiền chậm nộp các khoản thuế môn bài, thuế sử dụng đất nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất, thu khác,… (các khoản thu tiền chậm nộp này được hạch toán tại tiểu mục: 4944 - Tiền chậm nộp các khoản khác còn lại theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý và tiểu mục 4947- Tiền chậm nộp các khoản khác còn lại theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý): cấp tỉnh quản lý thu thì ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%; cấp huyện quản lý thu thì ngân sách cấp huyện hưởng 100%; cấp xã quản lý thu thì ngân sách cấp xã hưởng 100%.

 

- Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước còn lại do tổ chức thuộc Cục thuế quản lý nộp ngân sách (được hạch toán ở tiểu mục 4931) thì ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%; do Chi cục thuế quản lý nộp ngân sách thì ngân sách cấp huyện hưởng 100%.

 

c) Các khoản thu tiền chậm nộp do đơn vị thuộc cấp trung ương quản lý nộp ngân sách nhưng địa phương được hưởng thì ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

 

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các cơ quan có liên quan thực hiện theo Quyết định này.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm ngân sách 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

 

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Trưởng Cục thuế tỉnh, Cục Trưởng Cục Hải Quan tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ tưởng các Sở, ban ngành của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:        

- Như Điều 4

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Tổng cục thuế; Tổng cục Hải Quan:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Bí thư, các phó bí thư Tỉnh ủy:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các ban HĐND tỉnh:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- CPVP, CV VP HĐND tỉnh;

- CPVP, các phòng, văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH (LTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn