Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo Quyết định Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 15/09/2017 - 15:00

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /2018/QĐ-UBND

Lạng Sơn,  ngày     tháng      năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 

  Căn cứ Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

 

Căn cứ Nghị quyết số    /2017/NQ-HĐND ngày   /12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số     /TTr-STC ngày..../..../....

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nội dung như sau:

 

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng :

 

a) Quyết định này quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

 

b) Đối tượng áp dụng: Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

 

2. Nội dung, mức hỗ trợ

 

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

- Mức hỗ trợ: 5 triệu đồng/Ban/năm.

 

- Nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách địa phương.

 

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan, các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     /   /2018.

 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,   Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, thủ trưởng các Cơ quan liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:        

- Như Điều 4

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- HĐND các huyện, thành phố;

- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh;

- PVP UBND tỉnh, các phòng CV;

- Lưu: VT, KTTH (LTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn