Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 15/09/2017 - 14:58

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

   Số:      /2017/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 12  năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn Tỉnh Lạng Sơn


 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ SÁU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

 

Căn cứ khoản 5, Điều 69, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

 

Xét Tờ trình số    /TTr-UBND ngày        /12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

 

1.1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh Nghị quyết :

 

a) Đối tượng áp dụng:

 

 Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của HĐND cùng cấp, cơ quan tài chính, Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan đến công tác quyết toán ngân sách.

 

b) Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết:

 

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

1.2. Quy định cụ thể:

 

a) Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chậm nhất không quá 7 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc.

 

b) Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã: Gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết toán ngân sách địa phương để cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm sau.

 

c) Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố: Gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết toán ngân sách địa phương để cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chậm nhất ngày 15 tháng 5 năm sau.

 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 30/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND huyện, thành phố và HĐND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ năm thông qua ngày     tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ năm ngân sách 2017./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;                 

- Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- VKSND, TAND, THADS tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- CPVP, Chuyên viên VP.HĐND tỉnh;

- CPVP, các phòng VP.UBND tỉnh;

- Công báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn ;

- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Văn Nghiệm

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn